Обнародвана в ДВ,бр.61/28.07.2017 г. Конвенция Минамата

Уважаеми колеги,

 

В Държавен вестник, бр. 61/28.07.2017 г. е обнародвана Конвенция Минамата относно живака (ратифицирана със закон, приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. – ДВ, бр. 71 от 2016 г. В сила за Република България от 16 авуст 2017 г.)касаеща употребата на дентална амалгама.

По-долу можете да намерите Конвенцията.

Обръщаме ви внимание на стр. 29, касаеща денталната амалгама.

 

Конвенция Минамата относно живака - обнародвана в ДВ, бр. 61/28.07.2017 г.

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.