Нормативни документи

Национален рамков договор за дентални дейности 2018 г.

 

НРД за дентални дейности  2018 г.

 

Мотиви към проект на НРД за денталните дейности 2018 г.

 

Приложение № 1 „Правна рамка“ 

Приложение № 2 „Първични медицински документи” 

Приложение № 3 „Документи, свързани с оказване на дентална помощ на лица, осигурени в други държави“

Приложение №4 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ” 

Приложение №5 „Притурка към здравноосигурителна книжка и декларации” 

Приложение №6 „Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО” 

Приложение №7 „Спецификации по § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на НРД“

 

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2016 г.

 

 

НРД за дентални дейности 2016  г.

Приложение № 1 "Правна рамка"

Приложение № 2 "Първични медицински документи"

Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 "Финансови документи"

Приложение № 5 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО"

Приложение № 7 "Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация"

 


Национален рамков договор на НЗОК за 2015 г.Договор № РД-НС-01-4/29.12.2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз


НРД 2015 за дентални дейности
Приложение № 1 „Правна рамка - 2015”
Приложение № 2 „Първични медицински документи”
Приложение № 3 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”
Приложение №4 „Финансови документи”
Приложение №5 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ”
Приложение №6 „Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО”
Приложение №7 „Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация”


Национален рамков договор на НЗОК за 2014 г.

 

НРД 2014 за дентални дейности

 

Методика за определяне на списък с населени места - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) за 2014 година

Приложение № 1 „Правна рамка - 2014”

Приложение № 2 „Първични медицински документи”

Приложение № 3 „Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави”

Приложение №4 „Финансови документи”

Приложение №5 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ”

Приложение №6 „Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО”

Приложение №7 „Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация”

 

 

ДОГОВОР №РД-НС-01-5 от 18.12.2013 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014 г. между 
Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

 

 

Заявление за сключване на договор за оказване на извънболнична (първична и специализирана) дентална помощ

Типови договори за оказване на дентална помощ през 2014 година

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на специализирана извънболнична дентална помощ

Типово допълнително споразумение към договор за оказване на първична извънболнична дентална помощ

 

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2013 Г. - ИЗТЕГЛИ

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 6 КЪМ НРД 2013 г.

Приложение № 1 - Правна рамка 2013 г.

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказването на медицинска дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнителите на ПИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ.

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурени лица са освободени от заплащане на потребителска такса.

Обем и цени на денталната помощ 2013 г.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК!

 

ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С НЗОК В СЪОСТВЕТСТВИЕ С НРД 2011, ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С НЗОК СЪГЛАСНО НРД ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 2012, които се представят в РЗОК до 31.01.2012г.:

* Списък на необходимите документи за сключване на договор с НЗОК гр. Смолян!

 

 

1.Заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК.

2.Декларация за липса на промени или съответен документ в случай на настъпили промени относно:

·по регистрацията на ЛЗ в РЦЗ/РЗИ – гр. Смолян

·по регистрация по БУЛСТАТ на ЛЗ – за свободни професии

·относно данни за ЕИК от търговския регистър на Агенцията по вписванията - за ЕТ,ООД,ЕООД,ГП!

  1. УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално членство в съответната РК на БЗС (Български зъболекарски съюз) с номер от националния регистър (ЛПК) – на лекарите по дентална медицина, които работят в ЛЗ.
  1. Декларация, че не са с отнети права да упражняват дентална медицинска професия в РБ, на лекарите по дентална медицина, които работят в лечебните заведения.
  1. Декларация на хартиен носител по образец посочен в Приложение № 5 че ЛЗ разполага с изискуемото дентално и техническо оборудване и обзавеждане.
  1. Декларация за регистрирано лечебно заведение на територията на друга РЗОК.

 

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2012 Г.

 

Договор за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между НЗОК и БЗС:

НРД за денталните дейности 2012 г. между НЗОК и  БЗС:

 

Приложение № 1 - Правна рамка 2012 г.

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнители на ПИДП и СИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична   дентална помощ

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО

Приложение № 22 - Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ

 

 

НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР 2011 Г.

http://www.nhif.bg/web/guest/171

 

Приложения от № 1 до № 6 към НРД 2011г.

Приложение № 1 - Правна рамка 2011

Приложение № 2 - Първични медицински документи

Приложение № 3 - Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица осигурени в други държави

Приложение № 4 - Финансови документи за изпълнители на ПИДП и СИДП

Приложение № 5 - Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична   дентална помощ

Приложение № 6 - Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО

Приложение № 22 - Пакети и стойности в лева, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ

 

НОРМАТИВНА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ -Закони:

* Закон за лечебните заведения

Закон за здравното осигуряване

Закон за здравето

* Закон за съсловните организации лекарите и на лекарите по дентална медицина (ЗСОЛС)

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

* Наредба  № 3 / 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците

* Наредба № 39 / 26.08.2010 г. - Утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции

* Наредба № 34 / 29.12.2006 г. - За придобиване на специалност в системата на здравеопазването

* Наредба  № 28 / 25.11.2003 г. - За профилактичните прегледи и диспансеризацията

* Наредба № 40 / 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК / в сила от 28.06.2011 г. /

* Наредба Н - 18 / 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

 

* Наредба № 3 от 24 август 2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните.

* Указание за попълване на рецептурна бланка МЗ-НЗОК № 5Б./ бланка МЗ-НЗОК № 5Б ще намерите в приложение № 2 - Първични медицински документи от НРД 2013 г./

* Списък на лекарствените продукти предназначени за лечение на ветераните от войните.

 

 

ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ :

* Устав на БЗС -  / обновен на 08.12.2012 г. /

* Правилник за продължаващо медицинско обучение на лекари по дентална медицина (ППМОЛДМ)

* Точкова система на БЗС (ППМОЛДМ )

* Личен картон - СДО

* Програма за продължаващо медицинско обучение на лекарите по дентална медицина за 2011 г.

 

 

 

ФОНД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БЗС СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ:

* Приложение 1 -  Правилник на Фонда за подпомагане

* Приложение 2 - Заявление за отпускане на финансова помощ от Фонда за подпомагане

 

 

ДОКУМЕНТИ:

* Населени места - центрове на практики с неблагоприятни условия за работа.

 

ДЕКЛАРАЦИИ :

* Декларация за информирано съгласие:

* Родителска форма за съгласие:

* Съгласие за екстракция на зъб/и други орални хирургични манипулации:

* Съгласие за екстракция на зъб/и:

* Съгласие за ендодонтско лечение:

* Съгласие за кореново лечение:

* Съгласие за специални процедури:

"Декларацията за информирано съгласие"  Тук: / Съгласувана с Изпълнителна Агенция "Медицински Одит /

 

ИНСТРУКЦИИ :

* Следоперативни инструкции за пациенти с екстракции:

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРАКТИКА,ИЗБОР НА НАЧИН, НА ПРАКТИКУВАНЕ, ЕВЕНТУАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАБИНЕТ:

* стъпки, които трябва да извървите, за да спазите изискванията на нормативните уредби , при регистрация на практика:

ИЗТЕГЛИ:

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪРВИЧНА РЕГИСТРАЦИЯ В БЗС!

ИЗТЕГЛИ:

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ЛДМ РЕГИСТРИРАЩИ СОБСТВЕНА ПРАКТИКА!

ИЗТЕГЛИ:

 

 

 

 

 

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.