Структура

 

Дoбре дошли в Интернет сайта на РАЙОННА КОЛЕГИЯ СМОЛЯН.

 

По силата на влезлия от 21.07.1998г. ЗСО /Закон за съсловните организации на лекари и 

стоматолози/на 12.12.1998г. бе проведено първото общо събрание на стоматолозите от регион - Смолян.

На това събрание беше избран Управителен съвет / УС /, Контролна комисия / КК /, 

Комисия по професионална етика / КПЕ / и делегати за Учредителния конгрес 

на ССБ / Съюза на стоматолозите в България /,който се състоя на 21.01.1999г. в София.


Във всички региони в България бяха създадени Регионални колегии /РК/, 

които обхващат стоматолозите от тях.

 

* ССБ с ново име БЗС

* " Стоматолог " с ново име Лекар по дентална медицина

 

РК на БЗС е сдружение, юредическо лице, което обединява на професионален принцип вписаните в

регистъра и лекари по дентална медицина практикуващи на територията на район Смолян.

  

* Седалището на РК на БЗС е в гр. Смолян, с адрес: бул." България" № 24

                     Съгласно Закона и Уставът на БЗС са  учредени следните органи на Съюза:

 

*РЪКОВОДНИ ОРГАНИ:

                      УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.

УС на РК се състои от председател, зам. председател, секретар и четирима членове които се избират поименно от Общото събрание на Районната колегия;

 Ръководи работата на Районната колегия в съответствие с решенията на Общото събрание и Устава;

 Грижи се за защита на професионалните права и достойнството на на членовете на Районната колегия;

* КОНТРОЛНИ ОРГАНИ:

Комисията по професионална етика контролира морално-етичните и деонтологичните аспекти на упражняването на денталната професия.

Контролната комисия следи за законосъобразността и уставосъобразността на решенията на Управителния съвет и тяхното изпълнение.

 

 

 

 

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.