ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

ПРОФИЛ НА ЗЪБОТЕХНИКА И НЕГОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛЕКАРЯ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Политическа резолюция на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI)*
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
Научното и технологичното развитие води до промени в денталната медицина, денталните материали и технологиите, напр. дигитален работен поток, международна търговия със денталните лабораторни продукти и отношения на сътрудничество, които налагат да се подчертае връзката между зъботехника и лекаря по дентална медицина.
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
Зъботехник**: Член на по-широкия зъболекарски екип, дори ако зъботехникът не е част от практикуващия персонал на зъболекарския екип. Зъботехникът изработва и ремонтира правените по поръчка денталните апарати като инлеи, онлеи, коронки, фасети, мостове, тотални или частични зъбни протези, местопазители, фиксатори и лабиални и лингвални брекети, без пряка или непряка връзка с пациента и единствено съгласно указанията и предписанията на лекаря по дентална медицина.
 
ПОЛИТИКА
 
Общи отговорности
 
Денталната медицина е сложна медицинска наука с професионални стандарти, която включва профилактика, диагностика и рехабилитация на заболявания и малформации на твърдите и меките тъкани на устата, челюстите и околните тъкани, включително лечението на лезиите на зъбите и замяната на липсващи зъби, за да се възстанови функционалното орално здраве.
Доказателствата показват, че оралното здраве е интегрирана част от общото здраве. Всяко лечение, включващо медицинско изделие, което се поставя в устата на пациента, е медицински акт, поради което трябва да се извършва единствено от лекар по дентална медицина.
Зъботехникът е отговорен пред лекаря по дентална медицина за правените по поръчка изделия съгласно спецификациите, описани в указанията и предписанията, дадени от лекаря по дентална медицина.
 
Поради което Европейската регионална организация на Световната дентална федерация:
 
се противопоставя на всякакъв вид диагноза, планиране или лечение на пациенти от зъботехници;
се противопоставя на всякакъв вид санитарни профили, програми за университетско и следдипломно обучение или програми за академично висше образование, които твърдят, че предоставят на зъботехника правото и/или статута на квалифициран независим доставчик на здравни услуги;
предупреждава властите във всички страни за потенциалните вредни последици за здравето на населението и безопасността на пациентите, ако на зъботехниците бъде дадено правото да лекуват пациенти.
 
Работни отношения
 
За да осигури възможно най-доброто орално здраве на населението, лекарят по дентална медицина трябва да използва услугите на надлежно квалифициран зъботехник.
 
Лекарят по дентална медицина:
 
спазва всички правни и етични отговорности при изпълнението на всички клинични процедури;
е единствено отговорен както за диагностицирането, така и за последващите действия, като по този начин осигурява постоянната грижа за пациента;
поема правните отговорности по отношение на пациента както за клиничните лечения, така и за изделията, предписани на зъботехника;
дава възможност на зъботехника да предостави най-високо качество на услугата като му предостави най-добрата информация (отливки, модели, снимки, данни) и писмени конкретни указания и спецификации;
получава и съхранява сертификата за съответствие на направеното по поръчка изделие;
защитава всички данни във връзка с медицинското състояние и лечението на пациента.
 
Зъботехникът трябва да:
 
практикува в рамките на обхвата на своята работа, определен от законите и наредбите;
преминава през непрекъснато професионално обучение през целия живот;
приема и следва указанията, инструкциите и спецификациите на материалите, предоставени от лекаря по дентална медицина;
гарантира използването единствено на сертифицирани продукти и методи за висококачествено обслужване;
предоставя сертификата за съответствие на лекаря по дентална медицина, включително на възложената на външен изпълнител част на изделието;
спазва инструкциите, указанията и съветите, предоставени от производителите на материалите, използвани при производството на денталните изделия;
поема правната отговорност за работата в рамките на лабораторията, както е посочено в законите и наредбите на държавата, щата и/или правителствените органи;
защитава всички данни, включително личната информация на пациента и неговите денталните изделия.
 
 
*Политическа резолюция приета единодушно от участниците в Пленарната сесия на Европейската регионална организация на Световната дентална федерация (ERO FDI), 21 – 22 април 2017, Женева, Швейцария
 
**Това лице (зъботехникът) може да има различни названия в различните страни, напр. технолог.

Проверка на номера на актуална здравноосигурителна книжка на ЗОЛ!

Уважаеми колеги,

 

Информираме ви, че са зачестили случаите на отчетени дентални дейности на ЗОЛ с вписани в амбулаторния лист номер на анулирана здравноосигурителна книжка  или вписани дентални дейности в анулирани книжки.

Изпълнителите на дентална помощ могат да се възползват от предоставената им възможност с чл.86, ал.5 от НРД за дентални дейности за 2016 г. , както и в НРД за дентални дейности за 2017 г. и да проверяват чрез предоставената електронна услуга от НЗОК номера на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на същото ЗОЛ за текущата календарна година!

 

Непотърсените здравноосигурителни книжки от ЗОЛ следва да бъдат върнати в РЗОК, тъй като голяма част от тях са анулирани!

 

Проверка на актуалната здравноосигурителна книжка на ЗОЛ и извършените и отчетени в НЗОК дентални дейности на ЗОЛ за текущата календарна година може да направите на:

 

 

Към портала на НЗОК за проверка: https://pis.nhif.bg/main

 

 

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.