Картини от Станка Денева........

 

Езерото с лилиите ________________Пробуждане


Клоун със свирка _______________________Клоуни


 

Лято ________________ Изглед от Венеция

 

Лицето на пустинята

Цветовете на есента 2_______ Хисар капия,улица в стария Пловдив_____Селцето

 

* Уважаеми колеги, много ми се иска, да ви покажа цялото творчество на този прекрасен човек, добър професионалист и колега д-р Станка Денева, но ........ сами можете да видите,че е трудно да избереш между  много други красоти.

Д-р Денева е най-добрият художник между зъболекарите и най-добрия зъболекар между художниците!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ!


НАРЕДБА Н-18/13.12.2006 Г. /Изм. ДВ.бр.48 от 24.06.2011


НАРЕДБА № Н-18

13 ДЕКЕМВРИ 2006 г. /изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г./. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него

продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

· Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.

· Пълният текст на НАРЕДБА № Н-18 в раздел нормативни документи Или ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.

 

Подкатегории

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.