Минимален осигурителен доход за 2011 за самоосигуряващи се

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.
/В сила от 01.01.2011 г.Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г./

 

За самоосигуряващите се лица - упражняващи дейност като свободна професия и/или занаятчийска дейност, еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества,  от 1 януари 2011 г. за тях се въвежда диференциран минимален месечен осигурителен доход. На основание чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. минималният размер на месечния осигурителен доход се определя съобразно облагаемия доход на самоосигуряващите се, деклариран в данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2009 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

1. при декларирани доходи до 5400 лв. - 420 лв.;

2. при декларирани доходи от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

3.при декларирани доходи от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

4. при декларирани доходи над 7500 лв. - 550 лв.


3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".

.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.